{{ "Return to" | translate }} DESARTE.PL
Conditions of Sale - {{ viewVars.auctionTitle }}
{{'General Conditions of Sale' | translate }}

Conditions of Sale -

REGULAMIN AUKCJI Des Arte SP. Z O.O.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży jubilerskich wyrobów kolekcjonerskich

oraz zegarków na aukcjach organizowanych przez Des Arte Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-363, ul. Nowy Świat 48) , wpisaną do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844, posiadającą NIP:

527-26-44-346 oraz REGON: 142723560, zwaną dalej Des Arte. Regulamin obowiązuje

wszystkich Licytujących, którzy biorą udział w aukcji. Regulamin może być przez Des Arte

Biżuteria w każdym czasie odwołany lub zmieniony przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub

poprzez obwieszczenie aukcjonera.

I. Definicje.

1. Aukcja - publiczna sprzedaż towarów w formie organizowanej polegającej na składaniu Des Arte

Biżuteria na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert

nabycia poszczególnych Obiektów przez uczestniczących w niej Licytujących i w której zwycięski

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.

2. Aukcjoner - osoba upoważniona przez Des Arte do prowadzenia Aukcji.

3. Cena wywoławcza – kwota od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu. Cena wywoławcza

może, ale nie musi zostać podana w Katalogu.

4. Cena gwarancyjna – ustalona jest przez Des Arte i jest informacją poufną. Jej wysokość jest

najniższą możliwą ceną sprzedaży Obiektu, która nie wymaga dodatkowej zgody sprzedającego. Kwota

ta mieści się między ceną wywoławczą, a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie licytacji Obiektu cena

gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem warunkowej umowy

sprzedaży co zostanie ogłoszone przez Aukcjonera. Poszczególne Obiekty mogą, ale nie muszą posiadać

ceny gwarancyjnej.

5. Estymacja – szacunkowy przedział wartości Obiektu określona przez ekspertów Des Arte na

podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem jakości, stanu

zachowania, czy rzadkości, mająca charakter jedynie podpowiedzi dla zainteresowanych Obiektem

klientów. Nie stanowi zapewnienia co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty

aukcyjnej. Zakończenie Aukcji w granicach, bądź powyżej estymacji jest ostateczne i równoznaczne z

zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży między Des Arte, a Licytującym, który

zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.

6. Estymacja walutowa – może, ale nie musi zostać podana. Jest to dodatkowa estymacja wyrażona w

walucie innej niż polski złoty mająca charakter orientacyjny. Kurs danej waluty w dniu aukcji może

różnić się od tego podanego w katalogu, wynika to z faktu wcześniejszego przygotowania i druku

katalogu niż termin samej aukcji.

7. Opłata aukcyjna – doliczana do kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna wynosi 18 % wylicytowanej

ceny, stanowi dodatkowe wynagrodzenie Des Arte z tytułu opłaty organizacyjnej. Wylicytowana

cena wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione towary Des Arte

Biżuteria wystawia faktury VAT marża. Faktury wystawiane są na wyraźne życzenie klienta, fakt ten

należy zgłosić Des Arte przed dokonaniem płatności, czyli przed wystawieniem przez Des Arte

Biżuteria paragonu fiskalnego.

8. Warunkowa umowa sprzedaży – rodzaj transakcji do której dochodzi w momencie, gdy

wylicytowana kwota nie osiągnęła ceny gwarancyjnej i zostanie ogłoszona przez Aukcjonera po

zakończeniu licytacji danego Obiektu. Uznaje się ją za wiążącą ofertę nabycia obiektu po cenie

wylicytowanej ze strony Licytującego. Des Arte zobowiązuje się wówczas do negocjacji ceny

ze sprzedającym w celu jej obniżenia do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przyjętej przez

Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku, a Licytujący nie wyrazi zgody na

podniesienie Oferty do poziomu ceny gwarancyjnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia Aukcji, Obiekt

uznaje się za niesprzedany. W tym okresie Des Arte zastrzega sobie prawo do przyjmowania

ofert równych cenie gwarancyjnej. W sytuacji otrzymania takiej oferty od innego oferenta Des Arte

Biżuteria poinformuje Licytującego, który zawarł warunkową umowę sprzedaży. Ma on w tym

wypadku prawo do podniesienia swojej Oferty do ceny gwarancyjnej i wówczas przysługuje mu

pierwszeństwo nabycia Obiektu. Jeśli Licytujący, który zawarł warunkową umowę sprzedaży nie

podwyższy swojej Oferty do Ceny gwarancyjnej, transakcję tę uznaje się za nieważną i Des Arte

może sprzedać Obiekt innemu oferentowi po Cenie gwarancyjnej.

9. Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez Des Arte

Biżuteria, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji.

10. Licytujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami właściwego prawa, biorąca udział w Aukcji.

11. Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą przez

Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim, a Des Arte zostaje zawarta umowa sprzedaży lub

warunkowa umowa sprzedaży.

12. Obiekt – jubilerski wyrób kolekcjonerski, zegarek lub inny obiekt złotniczy wystawiony na sprzedaż

w ramach Aukcji.

13. Lizak aukcyjny – tabliczka z numerem identyfikacyjnym odpowiadająca konkretnemu

Licytującemu

14. Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za cenę

wyrażoną w polskich złotych.

15. Katalog aukcyjny– dokument w formie drukowanej lub elektronicznej przygotowany przez Des Arte

Biżuteria zawierający spis Obiektów wraz z ich opisami szczegółowymi i fotografiami, które zostaną

wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji. Katalog aukcyjny objęty jest w pełni prawami autorskimi

Des Arte i stanowi jej własność. Nie może być on wykorzystany przez kupujących ani inne osoby

bez uprzedniej zgody pisemnej Des Arte.

16. Wystawa obiektów aukcyjny – publiczna i nieodpłatna wystawa organizowana w siedzibie Des Arte

Biżuteria lub innym wskazanym przez Des Arte miejscu, na której można obejrzeć Obiekty

przekazane na Aukcję oraz porozmawiać z ekspertami Des Arte w celu pozyskania szerszej

informacji na temat prezentowanych Obiektów.

II. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty przekazane do sprzedaży komisowej przez komitentów bądź będące

własnością Des Arte. Zgodnie z umową komisową wystawione na Aukcje Obiekty są własnością

komitentów bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi, a ponadto są one wolne roszczeń osób

trzecich i nie są objęte postępowaniem administracyjnym, skarbowym i sądowym. Aukcja prowadzona

jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego przez Des Arte

Biżuteria. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich

wycofywania z Aukcji bez podania przyczyny. Opisy zawarte w Katalogu mogą być zmienione lub

uzupełnione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem Aukcji. Des Arte

Biżuteria zastrzega sobie prawo do licytowania podczas Aukcji jedynie tych Obiektów, co do których

wcześniej zostało wyrażone zainteresowanie przez Licytujących.

Eksperci Des Arte zapewniają fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy Obiektów

powierzonych do sprzedaży w ramach Aukcji. Wykonywane są one w najlepszej wierze z

wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych pracowników oraz współpracujących z Des Arte

Biżuteria ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu

z Obiektów w procesie opracowywania przedstawione w Katalogu informacje dotyczące pochodzenia,

wykorzystanych technik złotniczych itp. mogą nie być wyczerpujące. Opisy ujęte w Katalogu nie

prezentują pełnego stanu zachowania Obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że

Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane zakupem konkretnego

Obiektu dokonały dokładnych oględzin podczas Wystawy obiektów aukcyjnych oraz przeprowadziły

konsultacje z naszymi pracownikami.

III. Aukcja.

1. Udział w Aukcji – zasady ogólne

Aby Licytujący mógł wziąć udział w Aukcji musi zaakceptować zasady i warunki Aukcji zawarte w

niniejszym Regulaminie w całości i bez zastrzeżeń. Des Arte zastrzega sobie prawo do

odmówienia dopuszczenia niektórych Licytujących do udziału w Aukcji (na przykład w przypadku gdy

Licytujący ma nieuregulowane należności z tytułu zakupionych Obiektów na poprzednich Aukcjach).

Wszyscy nowi Licytujący (którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w Aukcji) muszą wypełnić

Formularz rejestracji na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji, by pracownicy Des Arte

Biżuteria mogli przetworzyć ich dane. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach

Katalogu aukcyjnego oraz w siedzibie Des Arte. Wymagane jest też dostarczenie wszelkich

informacji przewidzianych w Formularzu rejestracji oraz okazanie dokumentu potwierdzającego

tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celach weryfikacyjnych. W przypadku powzięcia

uzasadnionych wątpliwości Des Arte zastrzega sobie prawo do poproszenia Licytującego (np.

w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia jego tożsamości lub w celu uniknięcia

fałszerstwa) o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub pozyskania danych o Licytującym od

osób trzecich. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej

wiadomości Des Arte, która przetwarza dane osobowe Licytujących w zakresie niezbędnym do

realizacji Ofert. Udział Licytującego w Aukcji może odbyć za pośrednictwem kilku możliwych

sposobów: osobisty udział w Aukcji, licytacja z limitem w imieniu Licytującego, licytacja telefoniczna,

udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej Des Arte

(służącej do udziału w Aukcji przez Internet).

2. Osobisty udział w aukcji

Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien przybyć do siedziby

Des Arte w dniu Aukcji określonej w Katalogu i pobrać Lizak aukcyjny z numerem

identyfikacyjnym, który można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu Formularza

rejestracyjnego. W przypadku zagubienia Lizaka aukcyjnego fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić

pracownikom Des Arte. Pracownik Des Arte dokonujący rejestracji ma prawo poprosić

o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy

zwrócić Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej

Oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie zawartych umów.

3. Licytacja w imieniu Licytującego

Des Arte może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji z limitem, jeśli

Licytujący nie może uczestniczyć w Aukcji osobiście. Formularz rejestracji należy wypełnić i przesłać

e-mailem na adres: bizuteria@desarte.pl lub zostawić osobiście w siedzibie Des Arte

najpóźniej na 24 godziny przez rozpoczęciem Aukcji. W Formularzu rejestracji należy podać

maksymalne kwoty Ofert bez uwzględnienia Opłaty aukcyjnej, powinny być wyrażone w polskich

złotych. Wysokość Ofert musi uwzględniać tabelę postąpień, która znajduje się w dalszej części

niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem Des Arte dołoży

wszelkich starań, by Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie, nie mniejszej jednak niż

Cena gwarancyjna. W przypadku, gdy kwota Oferty wpisana w Formularzu rejestracji jest niższa niż

Cena gwarancyjna będzie ona rozpatrywana, jeśli Obiekt nie zostanie sprzedany podczas Aukcji jako

zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży między Licytującym, a Des Arte. W przypadku dwóch

lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest

darmowa i poufna.

4. Licytacja telefoniczna

Licytujący, którzy chcą wziąć udział w Aukcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego z jednym z

pracowników Des Arte, muszą przesłać Formularz rejestracji e-mailem na adres:

bizuteria@desarte.pl lub zostawić osobiście w siedzibie Des Arte najpóźniej na 24

godziny przed Aukcją. Des Arte nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń

dostarczonych po tym czasie. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach Katalogu

aukcyjnego, a także w siedzibie Des Arte. Do Formularza rejestracji należy dosłać fotokopię

dokumentu potwierdzającego tożsamość w celach weryfikacyjnych. Pracownicy Des Arte

połączą się z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych przez Licytującego Obiektów. Des Arte

Biżuteria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Aukcji za pośrednictwem

połączenia telefonicznego w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez

Licytującego numerem telefonu. W tej sytuacji rekomendujemy Licytującym wskazanie w Formularzu

rejestracji maksymalnej Oferty (bez Opłaty Aukcyjnej) do której wysokości Des Arte będzie

mogła składać Oferty w imieniu Licytującego. Des Arte zastrzega sobie prawo do rejestrowania

i archiwizowania rozmowy telefonicznej z Licytującym o których mowa powyżej. Usługa jest darmowa

i poufna. Wypełnienie Formularza rejestracji i udział w Aukcji w formie licytacji telefonicznej przez

Licytującego jest równoznaczny z wyrażeniem zgodny na nagrywanie rozmowy telefonicznej przez

Des Arte.

5. Udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online

W Aukcjach Des Arte Licytujący mogą wziąć udział za pomocą Aplikacji Online. Aby wziąć́

udział w Aukcji Licytujący musi założyć bezpłatne konto w Aplikacji Online i zarejestrować́ się̨ do

konkretnej Aukcji. Rejestracja musi nastąpić na minimum 12 godzin przez Aukcją, aby Licytujący

został dopuszczony do udziału w Aukcji, ma to związek z procesem weryfikacyjnym. Des Arte

nie odpowiada za Licytujących zarejestrowanych po tym czasie, mogą oni nie zostać dopuszczeni do

udziału w Aukcji. Licytujący otrzyma wiadomość mailową po weryfikacji przez pracowników Des Arte

Biżuteria z informacją o dopuszczeniu do Aukcji. Licytujący mogą zarówno składać Oferty na Obiekty

przed rozpoczęciem Aukcji oraz składając Oferty w trakcie trwania Aukcji na żywo poprzez obserwację

relacji online w serwisie. Des Arte zastrzega sobie prawo do ustawiania limitów transakcyjnych

Licytującym przez Internet. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

6. Przebieg Aukcji

Aukcję prowadzi Aukcjoner, który rozpoczyna od wyczytania Obiektu i podania ceny wywoławczej.

Aukcjoner wskazuje postąpienia i Licytujących oraz sygnalizuje zakończenie Aukcji Obiektu

uderzeniem młotka i wskazuje zwycięzcę, czyli Nabywcę Obiektu. Zakończenie Aukcji Obiektu

oznacza zawarcie umowy sprzedaży lub Warunkowej umowy sprzedaży między Des Arte, a

Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera. W przypadku zaistnienia

sporu lub błędu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza licytację Obiektu

ponownie. W tego rodzaju sytuacjach Aukcjoner ma prawo podjąć wszelkie inne działania, które uzna

za stosowne i racjonalne. Des Arte zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ceny na Aukcji podawane są w złotych polskich.

7. Tabela postąpień

Cena Postąpienie

0 - 2 000 100

2 000 - 3 000 200

3 000 - 5 000 200/500/800 (np. 3200, 3 500, 3 800)

5 000 - 10 000 500

10 000 - 20 000 1000

20 000 - 30 000 2000

30 000 - 50 000 2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 - 100 000 5000

100 000 - 300 000 10000

300 000 - 700 000 20000

700 000 - 1 500 000 50000

1 500 000 - 3 000 00 100000

3 000 000 - 8 000 000 200000

powyżej 8 000 000 wg uznania Aukcjonera

7. Płatności

Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł z Des Arte umowę

sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną za zakupione Obiekty

w terminie 7 dni roboczych od dnia Aukcji. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży

termin na dokonanie płatności biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Des Arte

o zaakceptowaniu jego Oferty przez właściciela Obiektu. Przekroczenie terminy zapłaty skutkuje

naliczeniem odsetek ustawowych za okres zwłoki. Des Arte przyjmuje następujące formy

płatności: gotówka (do równowartości 10 000 € obliczonej według średniego kursu waluty

ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu dokonywania płatności), karta płatnicza

(akceptujemy płatności kartami MasterCard oraz VISA) oraz przelew na rachunek bankowy:

Des Arte Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Nowy Świat 48; 00-363 Warszawa

MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001

SWIFT: BREXPLPW

W tytule przelewu należy podać datę Aukcji, numer Obiektu według Katalogu, nazwę Obiektu.

8. Płatności w innych walutach niż polski złoty

Wszystkie płatności są zawierane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po

wcześniejszym uzgodnieniu Des Arte dopuszcza możliwość dokonania płatności w euro lub

dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie

powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przewalutowanie zostanie dokonane po

dziennym kursie kupna waluty obowiązującym w mBank S.A. w dacie zaksięgowania przelewu na

rachunku Des Arte.

9. Przejście własności Obiektu na Nabywcę

Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną.

10. Odbiór obiektów

Nabywca lub osoba przez niego upoważniona, może dokonać odbioru zakupionego na Aukcji Obiektu

po dokonaniu całkowitej zapłaty za wylicytowany Obiekt powiększonej o Opłatę aukcyjną oraz po

uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Nabywca w celu

umówienia się na odbiór Obiektu powinien skontaktować się wcześniej ze swoim doradcą klienta Des Arte

Biżuteria bądź pod numerem telefonu 22 826 44 66. Pracownik Des Arte przed wydaniem

Obiektu wymagać będzie od Nabywcy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego

upoważnienia jeśli odbioru dokonywać będzie inna osoba w imieniu i na życzenie Nabywcy. Odbiór

Obiektu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Po tym czasie Des Arte może

odesłać Obiekt do magazynu zewnętrznego, a Nabywca zostanie obciążony kosztami magazynowania i

transportu. Wysokość niniejszych kosztów uzależniona jest od operatora magazynu oraz wartości,

rodzaju i gabarytów Obiektu. Tym samym Des Arte po upływie 14 dni od dnia Aukcji nie ponosi

odpowiedzialności z tytułu utraty i uszkodzenia nieodebranego przez Nabywcę Obiektu, a także na

Nabywcę przechodzą ciężary związane z takim obiektem w tym koszty jego ubezpieczenia.

Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu firmy

świadczącej usługi magazynowania. Des Arte zapewnia Nabywcy podstawowe opakowanie

Obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźną prośbę Nabywcy Des Arte może

pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą w transporcie biżuterii. Każde takie zlecenie odbywa się

na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy, Des Arte nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie

usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. W przypadku, gdy Nabywca sam wybiera firmę

transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z pracownikami Des Arte pod

numerem telefonu 22 826 44 66 przynajmniej na 24 godziny przed odbiorem Obiektu.

11. Odstąpienie od umowy

W przypadku, gdy Nabywca zwleka z uiszczeniem płatności, Des Arte ma prawo odstąpić od

umowy sprzedaży z Nabywcą po upływie 7 dni od dnia Aukcji lub po upływie dodatkowego terminu

wyznaczonego na zapłatę. W razie skorzystania przez Des Arte prawa odstąpienia od umowy,

Des Arte może dochodzić od Nabywcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, które

obejmują m.in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania Opłaty aukcyjnej.

12. Brak płatności lub opóźnienie w płatności

W przypadku, gdy Nabywca nie uiści płatności pełnej ceny wraz z Opłatą aukcyjną za wylicytowane

Obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia Aukcji Des Arte bez uszczerbku dla innych swoich

praw może zastosować jeden lub kilka poniższych środków prawnych:

a) przechować Obiekt w siedzibie Des Arte lub innym miejscu na koszt i ryzyko Nabywcy

b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na zapłatę

i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe na poczet pokrycia szkód

c) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności zapłaty całej ceny

powiększonej o Opłatę aukcyjną lub innych opłat w przypadku, gdy odnoszą się do danego

Obiektu

d) zastosować prawo zastawu na innych obiektach wstawionych w komis przez takiego Nabywcę

e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności

f) potrącić należności Nabywcy względem Des Arte z wierzytelności Des Arte

wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji

g) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem

uiszczenia kaucji

h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności

12. Reklamacje

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Nabywca będący osobą

fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 1 roku od daty

wydania Obiektu. Wobec osób nie będących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji, Des Arte nie

ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

13. Pozwolenie na eksport

Des Arte nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice

Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendujemy by przed wzięciem udziału w Aukcji Licytujący we

własnym zakresie zorientował się, czy w przypadku potrzeby wywozu Obiektu poza granice

Rzeczypospolitej Polskiej wymagane będą dodatkowe pozwolenia. Powyższe kwestie reguluje ustawa

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz 1568, z późn.

zm.) w imię której wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymagają zgody odpowiednich

władz. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość

uzyskania wszelkich odpowiednich dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na

zawartą umowę sprzedaży z Des Arte, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy

sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez

Nabywcę.

14. Pozwolenie na eksport gatunków zagrożonych

Des Arte przypomina, że niektóre Obiekty wykonane w całości lub części z materiału

organicznego, roślinnego czy zwierzęcego bez względu od wieku mogą wymagać dodatkowych

zezwoleń, licencji, certyfikatów przez wywozem z Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kość słoniowa,

skorupa żółwia (np. szylkret), koralowiec, kość zwierzęca, kość wieloryba, róg nosorożca, skóra

krokodyla, skóra rekina, masa perłowa, heban. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie

musi być równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca zobowiązany jest do

przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania wszelkich odpowiednich

dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę sprzedaży z Des Arte

Biżuteria, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu

całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez Nabywcę.

15. Dane osobowe

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem

Aukcji przez Des Arte może wymagać od Licytujących podania danych osobowych lub w

niektórych przypadkach pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. Licytujący wyraża zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych

(dostarczając materiały o produktach, usługach lub wydarzeniach organizowanych przez Des Arte

Biżuteria i spółki powiązane) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych Licytujących jest Des Arte

Biżuteria. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz

złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych

osobowych, Des Arte prosi wówczas o taką informację drogą mailową na adres mailowy

bizuteria@desarte.pl lub pod numerem telefonu 22 8264466. Des Arte oświadcza, że

podanie danych osobowych przez Licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu

prawidłowego przebiegu Aukcji.

16. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory wynikające

z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podstawie będą rozpatrywane

przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Des Arte. Licytujący poddają się niniejszym

jurysdykcji tego sądu.

17. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja autentyczności

Des Arte nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki słowne, czy na piśmie w informacjach

podanych klientom, ani wobec Licytujących za błędy w trakcie prowadzenia Aukcji lub popełnione

w jakimkolwiek innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu. Des Arte ogranicza swoją

odpowiedzialność jedynie do ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę i nie bierze odpowiedzialności

wobec Nabywcy za szkody przewyższające cenę nabycia, bez względu na to szkoda ma charakter

bezpośredni, pośredni, szczególny, przypadkowy czy następczy. Żaden przepis niniejszego regulaminu

nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Des Arte wobec Nabywcy wynikającej z

jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

Des Arte udziela gwarancji autentyczności obiektu bezpośredniemu Nabywcy Obiektu.

Gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły Obiekt

odpłatnie od bezpośredniego Nabywcy, w drodze dziedziczenia lub darowizny. Des Arte nie

udziela gwarancji Obiektom w przypadku których podana w katalogu roczna data powstania różni się

od faktycznej o mniej niż 15 lat, a także w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowo

określone stulecie, ale nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci) oraz obiektów

z XX w. i XIX w. i starszych w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie

w stosunku do podanego w opisie katalogowym różni się „na korzyść” Obiektu tj. gdy Obiekt okazał

się starszy, niż było to podane w opisie. Des Arte zastrzega sobie również 8 % jako granicę błędu

w przypadku podawania poszczególnych wymiarów Obiektów. Des Arte zastrzega, że wszelkie

opisy Obiektów podane w Katalogu aukcyjnym wykonane zostały w dobrej wierze i błędy

w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do reklamacji przez Nabywcę.

18. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Des Arte, a Licytującymi oraz

zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy

Des Arte, a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny

upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej,

nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za

w pełni obowiązujące i wiążące, a Des Arte i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie

postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny

sens pierwotnego zapisu.

Des Arte w szczególności zwraca uwagę na przepisy:

– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568)

– wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea

rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną

powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu "droit de suite"

– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) –

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot

wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra

kultury RP

– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu

finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Des Arte zobowiązana

jest do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy

euro.